Dvouleté nástavbové studium v oboru Gastronomie

Absolvent získá kvalifikaci pro výkon souboru pracovních činností v oboru gastronomie.

Uplatní se ve všech typech provozů, ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, středním managementu nebo jako samostatní podnikatelé.

Zvládá technologické činnosti v odvětví společného stravování a současně disponuje základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. 

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o oborově odpovídající studium na vyšších odborných školách obdobného zaměření.

kód studia:  65-41-L/51