SŠ a SOU potravinářské Písnice, Praha 4  je školou,

která již od roku 1976  připravuje studenty pro práci v gastronomii, potravinářství a službách. 

 Pro příští školní rok otevíráme čtyři studijní obory, 

  • tři učňovské obory (kuchař, kuchař-číšník, řezník) 

  • čtyřletý maturitní  obor  Gastronomie 

  • nástavbové studium – Gastronomie. 

 Bližší informace o nich najdete na zvláštní stránce. 

Přihlášku ke studiu lze stáhnout z úvodní stránky školy, kde najdete také informace o přijímacím řízení.

Výuka tříletých oborů je složena z pravidelně se střídajících jednotýdenních bloků teorie a praxe. Teoretická výuka je zajišťována v hlavní budově střední školy a  učiliště v Písnici (vyznačena na mapě). V její blízkosti (100m) se nachází internát určený v první řadě pro naše studenty. Mívá  volné kapacity i pro ubytování osob mimo školu. Více o něm najdete na stránce Domova mládeže.

Praktickou výuku zajišťují smluvní zařízení – hotely, restaurace, masokombináty, supermarkety… Zde jsou žáci vedeni profesionály ve svém oboru, mistry a učiteli praktické výuky. Získávají tak základní pracovní návyky a orientaci na trhu práce. Nezanedbatelná je též šance získat budoucí zaměstnání přímo při praxi.

Obě části výuky jsou doplňovány besedami, exkurzemi a semináři s odbornou nebo prevenční tematikou. Jezdíme též na kulinářské festivaly (Salima) a účastí na dalších akcích (Chef time fest) se snažíme, aby žáci drželi krok s dobou a znali nejnovější trendy ve svých oborech.

Naše učiliště pořádá pro studenty například barmanské a baristické kurzy, kurz vyřezávání ovoce a také oblíbenou soutěž Bramborák. Zajišťujeme komerční akce nebo akce u zákazníků, kde se žáci mohou aktivně zapojit a zlepšit tak svou praxi.

Pravidelně se účastníme prestižních soutěží – Grilmánie, Hellman’s cup. A dále různých soutěží ve florbalu, stolním tenisu a sálové kopané. Při zajišťování praxí a exkurzí žáků spolupracujeme s firmami z oboru, kde mají žáci možnost poznat aktuální postupy a trendy.

Cílem naší vzdělávací strategie je příprava žáků na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Snažíme se vytvářet u žáků profesní návyky, které budou moci využívat na trhu práce. Začleňuje žáky již během studia mezi odborníky a umožňuje jim navazovat interpersonální vztahy. Chceme vytvářet v žácích kladný vztah ke škole a hrdost k odbornému řemeslu.

 K naší velké radosti můžeme konstatovat, že doposud absolventi našeho SOUp neměli a nebudou mít problémy s uplatněním v dalším profesním životě.

OBORY:
KUCHAŘ ČÍŠNÍK, KUCHAŘ, ŘEZNÍK – UZENÁŘ

a nástavbové dvouleté studium GASTRONOMIE, kterým se můžete uplatnit v gastronomickém a hotelovém managementu.

Z naší školy můžete pomýšlet na další studium na VOŠ podobného zaměření.