Povinně zveřejňované informace


Název

Střední odborné učiliště potravinářské, Praha 4-Písnice, Libušská 320/111

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Součástí organizace je Domov mládeže.

Zřizovací listina je k nahlédnutí u statutárního orgánu a zástupce statutárního orgánu.

Identifikační číslo organizace: 000 639 214

Organizační struktura

 • Statutární orgán – ředitelka školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy
 • Zástupce ředitelky školy
 • Pedagogičtí pracovníci/ Ekonomický úsek
 • Provozní zaměstnanci

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Libušská 320/111, 142 00 Praha 4 – Písnice

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední odborné učiliště potravinářské

Libušská 320/111

142 00 Praha 4

Před návštěvou doporučujeme se předem ohlásit a domluvit na přesném termínu návštěvy.

Úřední hodiny

Pondělí, středa, pátek: 7.00 – 8.00, 9.30 – 10.30

Úterý, čtvrtek : 9.30 – 10.30, 12.30 – 14.00

Kontakty

 • telefon : 261 911 797 – ústředna
 • mobil: 736 769 672

Číslo faxu

 • fax : 261 910 116

Kontakty

Funkce

Jméno

Telefon

Email

Ředitelka    
Asistentka ředitelky, sekretariát Helena Chaloupková 261 911 797 sou@soup-pisnice.cz
Zástupkyně ředitelky pověřená vedením
Mgr. Daniela Řepásková, DiS. 736 773 185 repaskova@soup-pisnice.cz
Zástupce ředitelky pro praktickou výuku Ing. Milada Valentová 602 316 460 valentova@soup-pisnice.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Irena Langmajerová 736 773 281 langmajerova@soup-

pisnice.cz

Ekonomka Jana Kailová 736 773 199 kailova@soup-pisnice.cz
Hospodář Roman Kail 261 911 797 roman.kail@soup-pisnice.cz

Adresa internetové stránky

 • adresa www stránek: www. soup-pisnice.cz

Adresa e-podatelny

Bankovní spojení

číslo účtu: 40136041/0100, variabilní symbol bude sdělen po osobní konzultaci

00639214

DIČ

nemáme

Dokumenty

 • Zřizovací listina
 • Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
 • Doklad o jmenování ředitelky do funkce
 • Školní řád školy
 • Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory
 • Výroční zprávy o činnosti školy

Opravné prostředky

Ve smyslu §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitelka střední školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech :

 • přijetí a nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku
 • změna oboru
 • přestup
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy
 • uznání dosaženého vzdělání

Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení §81 a 82 zákona

č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

Nejdůležitější používané předpisy

 •  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad

Pořízení černobílé kopie na kopírovacím stroji

A4

A3

jednostranná kopie 2 Kč 2 Kč
oboustranná kopie 3 Kč 4 Kč

Výtisk z tiskárny počítače

A4

jedna stránka 3 Kč

Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání 250 Kč

Poskytování informací

Žádosti o poskytnutí informací přijímá sekretariát školy. Žádost se podává písemně, formuláře nejsou k dispozici.

Sazebník úhrad za poskytnutí informace je v sekretariátu školy.

Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informací podle uvedeného zákona.