Spolek rodičů a přátel SOUp je neziskové sdružení rodičů a přátel školy podporující úsilí školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání a připravit je na budoucí povolání.

Činnost je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy.

K základním cílům patří:

  • předkládat podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací práce
  • působit na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
  • vytvářet sociální klima školy
  • využívat rozšiřují formy a metody výuky
  • podporovat a zvyšovat zájem žáků o předmětové a oborové soutěže
  • podporovat mimoškolní akce, které v souladu se vzdělávacím program školy zapojují žáky do odborných, sportovních, kulturních a dalších aktivit
  • zlepšovat podmínky pro výuku a výchovu žáků
  • motivovat žáky k co nejlepším studijním výsledkům

Spolek RPŠ SOUp finančně podporuje soutěže, exkurze, odměny nejlepším žákům, slavnostní předávání výučních a maturitních vysvědčení, kulturních akcí, nákupy sportovních potřeb atd.

Spolek RPŠ SOUp je partnerem školy a žáků při zajištění maturitních plesů – finančně je podporuje, a akcích, při kterých žáci prezentují školu.

Spolek RPŠ SOUp v rámci svého působení spolupracuje s vedením školy a s pedagogy školy, využívá zkušeností podobných sdružení jiných škol. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve na jednání ředitelku školy. Jednání jsou otevřená pro všechny, kteří svými podněty, zkušenostmi, znalostmi a možnostmi jsou ochotni se podílet na činnosti SRP SOUp.

Spolek RPŠ SOUp hospodaří podle platných právních norem. Hospodaří pouze s příspěvky rodičů, žáků či zákonných zástupců žáků. Do fondu přispívá každý žák částkou Kč 400. Pokud ve škole studují sourozenci, příspěvek hradí pouze jeden z nich.

Spolek RPŠ SOUp je tvořen zástupci rodičů a pedagogů školy. Schází se na svá jednání před třídními schůzkami, případně podle potřeby.

Předseda: Jan Fatka

Icon
Stanovy RPŠ   80.84 KB