JAK NAPSAT ZADÁNÍ ČTVRTLETNÍ – ROČNÍKOVÉ  PRÁCE Z ICT

Klikněte zde – titulní stránka a zadání čtvrtletní práce – vzor

 

zadání čtvrtletní práce – vzor

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE K ÚPRAVĚ ČVRTLETNÍ/ROČNÍKOVÉ PRÁCE

 

Úvod

Obsahuje stručnou zmínku o tématu práce a o cílu práce. Objeví se zde charakteristika obsahu kapitol. Také jsou vyjmenovány přílohy a popsána jejich funkce. Obvykle se píše na konec, kdy máte práci hotovou a v úvodu byste měli zmínit, co v práci lze najít za informace a jak byly informace, či data zpracovány, případně zda jste prováděli výzkum…

Závěr

Zde jsou shrnuty dosažené výsledky práce. Práce je zhodnocena z hlediska stanovených cílů, jsou uvedeny podněty pro další výzkum řešené problematiky.

Okraje stránky

horní 3,0 cm

dolní 2,0 cm

levý 3,5 cm

pravý 4,0 cm

Řádkování

1,5 řádku

Odstavce

Odstavce opticky oddělíme:

a) od nadpisu – to však neznamená, že vložíme prázdný řádek. Velikost mezery se nastavuje přes

Formát – Odstavec – Mezery Před“ a bývá menší než vložený prázdný řádek.

Doporučuje se mezera 12 bodů mezi nadpisem a odstavcem.

b) od sebe navzájem – oddělíme mezerou mezi odstavci. Doporučuje se mezera 6 bodů.

c) první řádek odstavce – provedeme odsazení řádku. Nikoliv však mezerníkem, nýbrž přes „Formát –

Odstavec – Odsazení – Speciální“ – zvolíme 1.řádek a klikneme na 1 cm.

Číslování stránek

Číslují se všechny platné stránky počínaje první fyzickou stránkou práce. Na titulní straně se však číslo nezobrazuje. Stránky číslujeme arabskými čísly obvykle dole uprostřed. Textové editory číslují stránky automaticky (Word apod.).

Volba typu písma

Nekombinujte v jedné práci více typů písma!

Doporučuje se: Nadpisy, tituly kapitol – Arial 14 bodů

Vlastní text práce – Times 12 bodů

Poznámky pod čarou – Times 10 bodů

Text je nutné zarovnat do bloku!

Zvýraznění části textu

Doporučuje se používat jen následující zvýraznění: tučně, kurzívou, tučnou kurzívou.

Zvýraznění textu podtržením do práce nepatří. Podtrhávací linka totiž přeškrtává spodní dotahy písmen. Podtržený text jev současné době vnímán jako hypertextový odkaz.

Interpunkční a další znaménka

Tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník, tři tečky se píší těsně za slovo (bez mezery) a až za nimi následuje mezera (př.: Řekl mi, abych šel domů.).

Uvozovky se vždy píší přímo ke slovu. Dává-li se do uvozovek celá věta, umístí se tečka uvnitř uvozovek (př.: „Jdu domů.“).

Závorky se vždy píší přímo ke slovu.

Pomlčka a spojovník se často nerozlišují a je to typografická chyba.

Spojovník je kratší, používá se k dělení slov a jako spojovací znaménko. Kolem spojovníku se nesázejí mezery (př.: ping-pong, máme-li)

Pomlčka je delší a kolem ní se vkládají mezery, má význam čárky. Nemá svoji klávesu, musí se vkládat klávesovou zkratkou, v editoru MS Word je to Ctrl + Num –.

Pozor: pokud pomlčka nahrazuje předložku nebo spojku (= nahrazuje výrazy a, od – do., apod.), sází se z obou stran bez mezery (př.: Wagner publikoval v letech 1834–1891).

Zkratky

Dílčí prvky složených zkratek se ukončují tečkou a vzájemně oddělují mezerou (př.: S. K. Neumann, Veselí n. Mor., prof. PhDr. J. Novák, CSc.).

Dělení slov na konci řádků

Co nikdy nelze roztrhnout (lomítko zde značí konec řádku):

číslo od značky jednotky: 5 / t, 30 / Kč

předložku: o / bratrovi

číslo jako takové: 30 / 000

+ další případy jako:

J. / Novák

dr. / Dvořáková

p. / Jakubec

tab. / 3, obr. / 4

5. / června

r. / 1995

a. / s.

Citace

Každou citaci uvedeme v uvozovkách kurzívou. Zdroj citace musí být uveden v poznámce pod čarou a zdroj z poznámky pod čarou musí být uveden v seznamu použité literatury. Poznámku pod čarou vytvoří Word automaticky, poznámky jsou rovněž automaticky číslované. Písmo v poznámce pod čarou má velkost 10 bodů.

Parafráze odborného textu:

začínají větou: Autor ve své knize Sudety uvádí ….

Vlastní myšlenky, postoje by měly začínat v novém odstavci a začínat formulací např.: Domnívám se, že…, Myslím, že… apod.

Formát zápisu použitého zdroje (v poznámce pod čarou a seznamu použité literatury):

Knihy:

RICHTER, K. Sudety. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 1994. ISBN 80-85374-22-6.

Seriálové publikace (časopisy, noviny):

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky. 1991.

Praha: PRESS a Retrans. ISSN 0862-9005.

V poznámce pod čarou je ještě potřeba uvést stranu, na které se citace nachází.

Pokud na jedné straně seminární práce citujeme vícekrát z jednoho zdroje, neuvádíme v poznámkách pod čarou opakovaně všechny údaje o zdroji, nýbrž napíšeme: „Tamtéž, str. ….“.

Poznámky pod čarou nepovažuji za povinné, ale slouží k přehlednosti textu a budou pomocí pro vás, studenty, kteří budou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Dotazy odpovím během vyučování nebo v konzultačních hodinách.

Mgr. Mácha Slavomír